Sizi Dinliyoruz
  UEDAŞ Facebook Sayfası UEDAŞ Twitter Sayfası UEDAŞ Instagram Sayfası UEDAŞ Linkedin Sayfası UEDAŞ Foursquare Sayfası  
 
Ana Sayfa / Hizmetler / Abone Dökümanları
Abone Dökümanları
Abone Dökümanları

TÜKETİCİLERİN DAĞITIM SİSTEMİNE YENİ BAĞLANTI YAPMASI

Yeni bir tesis veya kullanım yeri için dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, bulunduğu dağıtım bölgesindeki Şirketimize doğrudan başvurur.

Dağıtım bağlantı anlaşması yapmaya yetkili kişiler; mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracıdır.

İstenen Belgeler:

1) Tapu kaydı ve onaylı elektrik projesi,

2) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,

3) Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,

4) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,

5) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,

6) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgelerdir.

Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

Gerçek veya tüzel kişilerin, dağıtım sistemine bağlantı talepleri, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve bağlantı anlaşması yapmak suretiyle karşılanır.

BAĞLANTI ANLAŞMASI:

Dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde, yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi kaydıyla Şirketimiz ile başvuru sahibi arasında bağlantı anlaşması imzalanır.

Bağlantı anlaşması için buraya tıklayınız...

Bağlantı Hattı Yapım Sözleşmesi için buraya tıklayınız...

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak belirlenen bağlantı bedeli, başvuru sahibi tarafından Şirketimize ödenir. Bağlantı bedeli, bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez.

Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır ve söz konusu kullanım yerindeki tüketici değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılması talep edilmez.

SİSTEME BAĞLANTI YAPILMASI

Bağlantı anlaşması yapmış olan gerçek veya tüzel kişinin tüketici olarak dağıtım sistemine bağlantısının yapılabilmesi için, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmanın Şirketimize ibraz edilmesi gereklidir.

Sisteme bağlantı;

1) İmar yerleşim alanında üç iş günü içerisinde,

2) İmar yerleşim alanı dışında ise beş iş günü içerisinde,

tüketicinin ölçü cihazları ve devrelerinin uygunluğu kontrol edilerek sayaç ve ölçü devrelerinin ilgili bölümleri mühürlenir ve sayaç okuması yapılarak tespit edilen ilk endeks değeri ve sisteme bağlantı yapılması hakkında tutanak düzenlenir.

BİR BAŞKA TÜKETİCİNİN MÜLKİYETİNDEKİ TESİSTEN FAYDALANMA

Şirketimiz, bir veya daha fazla tüketicinin kullanımındaki branşman hattı ve müştemilatı ve/veya dağıtım tesislerinden yeni bağlantı taleplerini, ortak kullanım haline gelecek olan dağıtım tesislerini devralmak suretiyle karşılar.

Ortak kullanım haline gelecek tesislerin maliki veya maliklerinin devre rıza göstermemesi halinde kamulaştırma yoluna gidilir.

Devre ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından düzenlenir.

BAĞLANTI GÜCÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Mesken aboneleri dışında kalan tüketiciler, kendilerine ait tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, tadilat projesiyle birlikte yedi iş günü içerisinde Şirketimize başvurur.

Şirketimizce tadilat projesi incelenir ve inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevabını onbeş gün içerisinde tüketiciye yazılı olarak bildirir.

Bağlantı gücündeki artışın herhangi bir maliyet getirmesi halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır ve yapılan işleme ilişkin bedeller tüketiciden tahsil edilir.

Bağlantı anlaşması, yapılan işlemleri içerecek şekilde tadil edilir.

Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüketicilere usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

3. ŞAHIS PROJELERİNİN ONAYLANMASI

Yetkili elektrik mühendisleri ve fen adamları tarafından hazırlanan projeler ilgili İşletme Müdürlüklerinde görev yapan Müşteri Hizmetleri Mühendislerince onaylanır.

Lisans 38. Madde kapsamında yapılacak tesislere ait projeler Şirketimiz Yatırım Direktörlüğünce onaylanır.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ UEDAŞ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ

 1. 1. BAŞVURU SAHİBİ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 7 DE BELİRTİLEN BAŞVURU EVRAKLARI İLE BİRLİKTE ŞİRKET GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AYIN İLK GÜNÜ VE SON GÜNLERİ ARASINDA BAŞVURU YAPAR.

 2. 2. BAŞVURU YAPILAN AYI TAKİP EDEN AYIN 20 SİNE KADAR EVRAK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANIR VE BAŞVURU YAPILAN AY BAŞVURULARI VE BAŞVURU YAPILAN AYDA EKSİKLİKLERİNİ TAMAMLAYAN BAŞVURULARIN EVRAK DEĞERLENDİRMESİ YAPILIR.

 3. 3. EVRAK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNDAN OLUMLU ÇIKAN BAŞVURULAR İÇİN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNDEN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ TALEP EDİLİR.

 4. 4. EĞER EVRAK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNDAN OLUMLU OLARAK SONUÇLANAN BAŞVURULAR YÖNETMELİĞİN MADDE 5 LİSANS ALMA İLE ŞİRKET KURMA MUAFİYETİ BAŞLIĞI ALTINDA BULUNAN 1. FIKRANIN ‘’Ç’’ BENDİ KAPSAMINDA YAPILMIŞ OLAN BİR BAŞVURU İSE TEİAŞ’ A KISA DEVRE ANALİZİ YAPILMASI İÇİN GÖNDERİLİR.

 5. 5. EVRAK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNDAN OLUMLU ÇIKAN BAŞVURULARIN YEGM TARAFINDAN TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ YAPILABİLMESİ İÇİN 10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE YEPDİS SİSTEMİNDEN KOORDİNAT GİRİŞLERİ YAPILIR.

 6. 6. EVRAK DEĞERLENDİRMESİNİN YAPILDIĞI AYI TAKİP EDEN AYIN 5 İNDE EVRAK DEĞERLENDİRME KOMİSYON SONUÇLARI İNTERNET ADRESİMİZDE YAYIMLANIR.

 7. 7. EVRAK DEĞERLENDİRMESİNİN İNTERNET ADRESİMİZDE YAYIMLANDIĞI AYIN 20 SİNDE TEİAŞ’ DAN VE YEGM’ DEN OLUMLU OLARAK SONUÇLANMIŞ OLAN BAŞVURULAR İÇİN TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULUR, BU BAŞVURULARIN TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ YAPILARAK İNTERNET ADRESİMİZDE TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI O GÜN YAYIMLANIR.

 8. 8. TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNDAN OLUMLU OLARAK SONUÇLANAN BAŞVURULAR İÇİN BAĞLANTI ANLAŞMASINA ÇAĞRI MEKTUPLARI HAZIRLANIR.

 9. 9. EVRAK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNDA EVRAKLARI EKSİK BULUNMUŞ OLAN BAŞVURULAR İÇİN, AYIN 5’ İNDE YAPILAN EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARINI İÇEREN İNTERNET YAYIMINDAN SONRA 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE EKSİK EVRAKLAR İLE İLGİLİ EKSİK EVRAK BİLDİRİMİNDE BULUNULUR VE BAŞVURU SAHİPLERİNE 10 İŞ GÜNÜ SÜRE VERİLİR.10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE EKSİK EVRAKLAR TAMAMLANMAZ İSE BAŞVURU DOSYASI İPTAL EDİLİR VE BAŞVURU SAHİBİNE İADE EDİLİR. EĞER EKSİK EVRAKLAR TAMAMLANMIŞ İSE BU BAŞVURULAR BİR SONRAKİ AYIN EVRAK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNDA TEKRAR DEĞERLENDİRİLİR.

 10. 10. EĞER EVRAK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMLU OLAN BAŞVURULARIN YEGM TARAFINDAN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORUNUN OLUMSUZ SONUÇLANMASI VE YA TEİAŞ KISA DEVRE HESABININ YETERSİZ OLMASI DURUMUNDA BAŞVURU DOSYASI İPTAL EDİLİR VE BAŞVURU SAHİBİNE İADE EDİLİR.

 11. 11. BAĞLANTI ANLAŞMASINA ÇAĞRI MEKTUBUNU TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI İLE TESLİM ALAN BAŞVURU SAHİPLERİNE TUTANAK TARİHİNDEN İTİBAREN 180 GÜN BAĞLANTI ANLAŞAMASI İÇİN SÜRE VERİLİR.

 12. 12. 180 GÜN İÇERİSİNDE BAĞLANTI ANLAŞMASI İÇİN EVRAKLARINI TAMAMLAYAMAYAN BAŞVURU SAHİPLERİ ŞİRKETİMİZE EK SÜRE TALEBİNDE BULUNUR. BAŞVURU SAHİBİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI İÇİN 180 GÜN EK SÜRE VERİLİR.

 13. 13. YÖNETMELİKTE VE TEBLİĞDE BELİRTİLEN EVRAKLAR İLE ŞİRKETİMİZE BAĞLANTI ANLAŞMASI İÇİN BAŞVURU YAPANLAR İLE 30 GÜN İÇERİSİNDE BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANIR.

 14. 14. TESİS BİTTİĞİNDE GEÇİCİ KABUL İŞLEMLERİ BAŞLAR.

 15. 15. GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDAN SONRA BAŞVURU SAHİBİ ŞİRKETİMİZE SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI İÇİN BAŞVURUR.30 GÜN İÇERİSİNDE İMZALANIR.

 16. 16. TESİS DEVREYE GİRER.

İ. UEDAŞ LİSANSIZ BAŞVURU VAKIF BANK BURSA ŞUBESİ HESAP NO:

TR 540001 5001 5800 7298 23 08 58


BAĞLANTI ANLAŞMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için İlgili Teknik Mevzuat çerçevesinde alınması gereken proje onayı,

2) Rüzgar enerjisine dayalı başvurularda Teknik Etkileşim İzni.

• Başvuru sahibi UEDAŞ ŞİRKET MÜDÜRLÜĞܒ ne belgeleriyle 180 gün içerisinde başvurdu ise Bağlantı Anlaşması başvuru sahibi ile ilgi Yönetmelik ve Tebliğ gereğince 30 gün içerisinde yapılır. Bu aşamadan sonra tesis, tesis tipi ve bağlantı seviyesine göre 1-3 yıl içerisinde devreye alınır.

• Başvuru sahibi belgeleriyle birlikte 180 gün içerisinde UEDAŞ ŞİRKET MÜDÜRLÜĞܒ ne başvurmadı ise başvuru sahibine yazıyla cevap verilir. Dosyaları posta yolu ile iade edilir.

6) SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI 

Geçici kabulün yapıldığı tarihten sonra başvuru sahibi UEDAŞ ŞİRKET MÜDÜRLÜĞܒ ne geçici kabul tutanakları ile birlikte Sistem Kullanım Anlaşması için başvuru yapması gerekmektedir. İlgi Yönetmelik ve Tebliğ gereğince 30 gün içerisinde başvuru sahibi ile Sistem Kullanım Anlaşması imzalanır.

Yatırımlarımız

Uludağ'ın Enerji Altyapısı Yenilendi

UEDAŞ, Bursa’nın yurtdışına açılan turizm kapısı Uludağ’ı yeni altyapıya kavuşturdu.

UEDAŞ, Ertuğrulkent Yatırımı Sürüyor.

UEDAŞ, Bursa'nın her ilçesinde aktif 400'e yakın proje sürdürüyor.