Sizi Dinliyoruz
  UEDAŞ Facebook Sayfası UEDAŞ Twitter Sayfası UEDAŞ Instagram Sayfası UEDAŞ Linkedin Sayfası UEDAŞ Foursquare Sayfası  
 
Ana Sayfa / Hizmetler / Abone Dökümanları
Abone Dökümanları
Abone Dökümanları

TÜKETİCİLERİN DAĞITIM SİSTEMİNE YENİ BAĞLANTI YAPMASI

Yeni bir tesis veya kullanım yeri için dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, bulunduğu dağıtım bölgesindeki Şirketimize doğrudan başvurur.

Dağıtım bağlantı anlaşması yapmaya yetkili kişiler; mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracıdır.

İstenen Belgeler:

1) Tapu kaydı ve onaylı elektrik projesi,

2) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,

3) Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,

4) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,

5) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,

6) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgelerdir.

Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

Gerçek veya tüzel kişilerin, dağıtım sistemine bağlantı talepleri, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve bağlantı anlaşması yapmak suretiyle karşılanır.

BAĞLANTI ANLAŞMASI:

Dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde, yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi kaydıyla Şirketimiz ile başvuru sahibi arasında bağlantı anlaşması imzalanır.

Bağlantı anlaşması için buraya tıklayınız...

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak belirlenen bağlantı bedeli, başvuru sahibi tarafından Şirketimize ödenir. Bağlantı bedeli, bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez.

Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır ve söz konusu kullanım yerindeki tüketici değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılması talep edilmez.

SİSTEME BAĞLANTI YAPILMASI

Bağlantı anlaşması yapmış olan gerçek veya tüzel kişinin tüketici olarak dağıtım sistemine bağlantısının yapılabilmesi için, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmanın Şirketimize ibraz edilmesi gereklidir.

Sisteme bağlantı;

1) İmar yerleşim alanında üç iş günü içerisinde,

2) İmar yerleşim alanı dışında ise beş iş günü içerisinde,

tüketicinin ölçü cihazları ve devrelerinin uygunluğu kontrol edilerek sayaç ve ölçü devrelerinin ilgili bölümleri mühürlenir ve sayaç okuması yapılarak tespit edilen ilk endeks değeri ve sisteme bağlantı yapılması hakkında tutanak düzenlenir.

BİR BAŞKA TÜKETİCİNİN MÜLKİYETİNDEKİ TESİSTEN FAYDALANMA

Şirketimiz, bir veya daha fazla tüketicinin kullanımındaki branşman hattı ve müştemilatı ve/veya dağıtım tesislerinden yeni bağlantı taleplerini, ortak kullanım haline gelecek olan dağıtım tesislerini devralmak suretiyle karşılar.

Ortak kullanım haline gelecek tesislerin maliki veya maliklerinin devre rıza göstermemesi halinde kamulaştırma yoluna gidilir.

Devre ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından düzenlenir.

BAĞLANTI GÜCÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Mesken aboneleri dışında kalan tüketiciler, kendilerine ait tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, tadilat projesiyle birlikte yedi iş günü içerisinde Şirketimize başvurur.

Şirketimizce tadilat projesi incelenir ve inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevabını onbeş gün içerisinde tüketiciye yazılı olarak bildirir.

Bağlantı gücündeki artışın herhangi bir maliyet getirmesi halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır ve yapılan işleme ilişkin bedeller tüketiciden tahsil edilir.

Bağlantı anlaşması, yapılan işlemleri içerecek şekilde tadil edilir.

Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüketicilere usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

3. ŞAHIS PROJELERİNİN ONAYLANMASI

Yetkili elektrik mühendisleri ve fen adamları tarafından hazırlanan projeler ilgili İşletme Müdürlüklerinde görev yapan Müşteri Hizmetleri Mühendislerince onaylanır.

Lisans 38. Madde kapsamında yapılacak tesislere ait projeler Şirketimiz Yatırım Direktörlüğünce onaylanır.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ UEDAŞ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ

Gerçek ve ya Tüzel kişi Lisanssız Elektrik Üretimi başvurusunu EPDK’nın Lisansız Elektrik Üretimine dair yayınlamış olduğu tebliğde belirtilen evraklar ile birlikte UEDAŞ A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRLÜĞܒ ne yapar.

1) ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANIR

Başvurular bir sonraki ayın 5’ inde UEDAŞ tarafından kurulan Komisyon tarafından ÖN DEĞERLENDİRME (EVRAK DEĞERLENDİRME ) yapılır.

Ön Değerlendirme Evrak Listesi:

1) Yönetmelik Ek-1’de yer alan Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu,

2) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da kiralama belgesi,

a) Tapu belgesinin aslının fotokopisiyle birlikte İlgili Şebeke İşletmecisi yetkilisine ibrazı halinde yetkili kişi aslı ile fotokopisi arasında karşılaştırma yaparak fotokopi nüshayı kabul eder. Bu durumda fotokopi nüshaya, yetkili kişi tarafından “Aslı Şirketçe Görülmüştür” kaydı düşülerek, adının soyadının açıkça yazılması ve imzalanması gerekir.

b) Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair belgenin sunulması gerekir.

c) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesisinin jeotermal enerji kaynağına dayalı olması halinde ilgili mevzuatına göre arama ruhsatının sunulması gerekir.

d) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesisinin rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi olması halinde tesis mahallinin/sahasının ilgili mevzuatına göre tahsis edilmiş olması şarttır.

e) Kira sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması halinde kira sözleşmesi ekinde tarafların imza sirkülerinin bulunması gerekir. İmza sirkülerinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla kira sözleşmesinin bir kopyası alınarak aslı başvuru sahibine iade edilir.

3) Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,

4) Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine ilişkin belge,

5) Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont,( Kurul kararı duyurumuz ekinde olup, Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Bedeli 01/01/2015 tarihinden itibaren kurulu güçleri 50 kW’ ya kadar olan üretim tesisleri için(50 kW dahil) 50 TL + KDV (%18) = 59 TL  ve  50 kW üstü tesisler için  320 TL + KDV (%18) = 377,6 TL  olup aşağıdaki hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.)

İ. UEDAŞ LİSANSIZ BAŞVURU VAKIF BANK BURSA ŞUBESİ HESAP NO:

TR 540001 5001 5800 7298 23 08 58

6) Çatı uygulaması haricindeki güneş enerjisine dayalı başvurular için; mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri, çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerinden alınacak belgenin aslı veya noter onaylı sureti.

7) Bağlantı başvurularında, ihtiyacı karşılanmak üzere üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin abone numarasına yer verilir. Mevcut bir tüketim tesisinin bulunmaması halinde kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belgenin ya da inşaat ruhsatının alınmasına gerek olmadığına ilişkin belgenin sunulması zorunludur.

8) Bağlantı başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belgenin sunulması zorunludur.

9) Güneş enerjisine dayalı başvurular ile ilgili olarak, Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim tesisi kurulmasına ilişkin başvurularda, kurulması talep edilen üretim tesisi için öngörülen tesis sahasının kurulu güce göre yeterliliğinin, genel kabul görmüş teknik kriterlerden belirgin şekilde farklı olması halinde İlgili Şebeke İşletmecisi, başvuru sahibinden tesis sahasının yeterliliğinin belgelenmesini talep edebilir.

NOT: 1-Ayrıca başvuru dosyanızın takibi ile ilgili yetkili kişilerin yetki belgeleri ve imza sirkülerleri ile birlikte kimlik fotokopilerinin başvuru dosyanızda bulunması gerekmektedir. Eğer başvuru dosyanız ile ilgili vekâlet verilmiş ise vekâlet vermiş olduğunuz kişilerin de vekâletnameleri ve buna ek olarak imza sirkülerlerinin ve kimlik fotokopilerinin başvuru dosyanızda bulunması gerekmektedir.

2- Dosyanıza http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/lisanssiz_uretim.aspx adresinde bulunan Teknik Değerlendirme formlarının doldurulması (çıktısı alınmış imzalı şekilde ve CD içerisinde excel formatında) ve Tapu ve Kadastro İl/İlçe Müdürlerinden, lisanslı harita ve kadastro mühendisi veya bürosundan onaylı Koordinatlı aplikasyon Krokisi ile birlikte dosyanıza eklenmesi gerekmektedir.

Ön Değerlendirme Komisyon Sonuçları:

• Evraklar eksik ise internetten başvuru sahibine evrak kontrol sonucunun ‘’YETERLİ DEĞİL’’ şekilde yayımlanır ve TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNDAN sonra 3 iş günü içerisinde başvuru sahibine eksiklikleri yazılı şekilde bildirilerek 10 iş günü eksikliklerinin tamamlanması için süre verilir. Eksik evrak bildirimi yapılan başvurular teknik değerlendirme komisyonunda tekrar değerlendirilir.

• Evraklar tam ise yazı ve internetten başvuru sahibine evrak kontrol sonucunun OLUMLU olduğu hakkında cevap verilir.

3)TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUÖn Değerlendirme komisyonundan OLUMLU çıkan başvurular UEDAŞ tarafından kurulan komisyon tarafından, bağlantı görüşlerini her ayın 20’ sinde TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNDA değerlendirir.

• Ön Değerlendirme Komisyonundan olumlu çıkan başvurular ve eksik evraklarını tamamlayan başvurular teknik değerlendirme komisyonundan sonra 10 iş günü içerisinde başvurulara ait teknik değerlendirme formları ve aplikasyon krokileri YEGM(Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü)’ ne gönderilir ve YEGM sonuçlarına göre bağlantı görüşleri değerlendirilir.

• Teknik değerlendirme rapor sonuçları OLUMSUZ olarak sonuçlanan başvurular, başvuru sahiplerine yazı ile bildirilir ve internette yayımlanır. Başvuru dosyaları iptal edilir.

• Teknik Değerlendirme rapor sonuçları OLUMLU olarak sonuçlanan başvurular için bağlantı görüşü oluşturulur ve bağlantı noktası verilmiş olanlar internette yayımlanır. 

4)BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLEN BAŞVURU SAHİPLERİNE BAĞLANTI ANLAŞMASINA ÇAĞRI MEKTUPLARININ HAZIRLANMASI

• Bağlantı Anlaşmasına Çağrı mektupları UEDAŞ tarafından hazırlanır ve bağlantı görüşü verilen başvuru sahiplerine yazılır. Başvuru sahipleri bağlantı görüşlerinin internette yayım tarihinden sonra 1 ay içerisinde UEDAŞ ŞİRKET MÜDÜRLÜĞܒ ne gelerek (İmza Sirküleri aslı ve Kimlik fotokopisi ile birlikte) Çağrı Mektuplarını elden tutanak ile teslim alır. Bir ay içerisinde “BAĞLANTI ANLAŞMASINA ÇAĞRI MEKTUBUNU” gelip almayan başvuru sahiplerinin başvuruları kendiliğinden iptal olmuş sayılacaktır.

5) BAĞLANTI ANLAŞMASI 

Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektupları’ nı tutanak ile elden teslim alan başvuru sahiplerinin tutanak tarihinden itibaren 180 gün içerisinde UEDAŞ ŞİRKET MÜDÜRLÜĞܒ ne Bağlantı anlaşması için aşağıdaki evraklar ile birlikte başvuru yapması gereklidir.

BAĞLANTI ANLAŞMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için İlgili Teknik Mevzuat çerçevesinde alınması gereken proje onayı,

2) Rüzgar enerjisine dayalı başvurularda Teknik Etkileşim İzni.

• Başvuru sahibi UEDAŞ ŞİRKET MÜDÜRLÜĞܒ ne belgeleriyle 180 gün içerisinde başvurdu ise Bağlantı Anlaşması başvuru sahibi ile ilgi Yönetmelik ve Tebliğ gereğince 30 gün içerisinde yapılır. Bu aşamadan sonra tesis, tesis tipi ve bağlantı seviyesine göre 1-3 yıl içerisinde devreye alınır.

• Başvuru sahibi belgeleriyle birlikte 180 gün içerisinde UEDAŞ ŞİRKET MÜDÜRLÜĞܒ ne başvurmadı ise başvuru sahibine yazıyla cevap verilir. Dosyaları posta yolu ile iade edilir.

6) SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI 

Geçici kabulün yapıldığı tarihten sonra başvuru sahibi UEDAŞ ŞİRKET MÜDÜRLÜĞܒ ne geçici kabul tutanakları ile birlikte Sistem Kullanım Anlaşması için başvuru yapması gerekmektedir. İlgi Yönetmelik ve Tebliğ gereğince 30 gün içerisinde başvuru sahibi ile Sistem Kullanım Anlaşması imzalanır.

Yatırımlarımız

Uludağ'ın Enerji Altyapısı Yenilendi

UEDAŞ, Bursa’nın yurtdışına açılan turizm kapısı Uludağ’ı yeni altyapıya kavuşturdu.

UEDAŞ, Ertuğrulkent Yatırımı Sürüyor.

UEDAŞ, Bursa'nın her ilçesinde aktif 400'e yakın proje sürdürüyor.